Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Zakładu

Statut

Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach

(tekst jednolity)

 

Rozdział I

Postanowienia

§1.

 1. Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach zwany dalej „Zakładem” działa w szczególności na podstawie”
  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),
  2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885t.j. ze zm.),
  4. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., nr 45, poz. 236),
  5. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.),
  6. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r., nr 241, poz. 1616 ze zm.),
  8. oraz innych przepisów prawa obowiązujących w zakresie niniejszego statutu.

§2.

 1. Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach zwany dalej „Zakładem” jest gminna jednostką organizacyjną działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 12/II/91 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 1992 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Międzyzdrojach.
 2. Siedziba Zakładu znajduje się w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej 86, a obszarem działania jest Gmina Międzyzdroje.
 3. Zakłada nie posiada osobowości prawnej.
 4. Zakład prowadzi działalność w oparciu o wydzieloną część mienia komunalnego.

§3.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych, opracowuje plany i sprawozdania finansowe, zachowując obowiązujące zasady klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania

§4.

Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

 1. Podstawowym zakresem działania Zakładu jest:
  1. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Międzyzdroje,
  2. Utrzymanie, rozwój terenów zieleni miejskiej i zadrzewienia,
  3. Utrzymanie i zarządzenie cmentarzem komunalnym,
  4. Usługi pogrzebowe,
  5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
  6. Odbiór odpadów komunalnych,
  7. Zimowe oczyszczanie dróg, ulic, mostów i placów,
  8. Utrzymanie czystości na plaży,
  9. Zarządzanie stadionem miejskim,
  10. Zarządzanie targowiskami i halami targowymi,
  11. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  12. Naprawa i oznakowanie dróg i ulic,
  13. Utrzymanie, remonty i modernizacje dróg gminnych, ulic, chodników, przepustów i rowów odwadniających,
  14. Utrzymanie i konserwacja urządzeń komunalnych i architektury miejskiej,
  15. Wykonywanie usług budowlano-remontowych i transportowo-sprzętowych,
  16. Konserwacja, naprawa i modernizacja oświetlenia ulicznego,
  17. Wykonywanie naprawa i remontów budynków mieszkalnych i użytkowych,
  18. Organizacja i prowadzenie strefy płatnego parkowania,
  19. Organizacja i prowadzenia parkingów publicznych,
  20. Budowa, utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych,
  21. Ochrona przed bezdomnością zwierząt,
  22. Utrzymanie różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenie hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania.

Rozdział III

Organizacja Zakładu

§5.

 1. Strukturę organizacyjną Zakładu ustala kierownik Zakładu a zatwierdza Burmistrz Międzyzdrojów.
 2. Działalnością Zakładu kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Międzyzdrojów.
 4. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Międzyzdrojów lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Zakładu.
 5. Do wykonania czynności prawnych przekraczających zakres pełnomocnictwa ogólnego wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe.
 6. Kierownik wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Głównego Księgowego i podległych mu bezpośrednio pracowników.
 7. Samorządowy zakład budżetowy jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów praca pracy.
 8. Samorządowy zakład budżetowy jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, a czynności w sprawach prawa pracy dokonuje Kierownik.

§6.

 1. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:
  1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu i kierowanie jego działalnością,
  2. Ustalanie kierunków rozwoju Zakładu Ochrony Środowiska,
  3. Dysponowanie środkami finansowymi Zakładu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa Burmistrza Międzyzdrojów,
  4. Kontrola zarządcza,
  5. Ponoszenie odpowiedzialności za całość gospodarki finansowej Zakładu, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej,
  6. Przedkładanie Burmistrzowi Międzyzdrojów określonych informacji i sprawozdań z realizacji zadań rzeczowych będących przedmiotem działań Zakładu oraz wykonania planu finansowego,
  7. Zawieranie umów na świadczenie usług w ramach posiadanego pełnomocnictwa,
  8. Zapewnienie przestrzegania w Zakładzie prawa, porządku i dyscypliny pracy,
  9. Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy,
  10. Zatwierdzanie Zakładowego Regulaminu wynagradzania pracowników,
  11. Zatwierdzanie Regulaminu Pracy w Zakładzie,
  12. Kierownik opracowuje, a Burmistrz Międzyzdrojów zatwierdza Regulamin Organizacyjny Zakładu.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Zakładu

§7.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu JST, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego.
 2. Plan finansowy Zakładu zatwierdza Burmistrz Międzyzdrojów z zachowaniem kwot wpłat do budżetu, dotacji z budżetu, wynagrodzeń i innych wydatków, których wysokość określona została dyrektywnie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach lub odrębnymi przepisami.
 3. Zakład prowadzi księgowość zgodnie z typowym planem kont ustalonym dla samorządowych zakładów budżetowych oraz sporządza sprawozdania finansowe stosowanie do przepisów o sprawozdawczości budżetowej.
 4. Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Źródłem przychodów własnych są dochody z prowadzonej działalności statutowej Zakładu określone w §4.
 6. Zakład może otrzymać dostaje z budżetu Gminy Międzyzdrojów:
  1. Dotacje przedmiotowe,
  2. Dostaje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków zagranicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacje celowe przyznane Zakładowi na realizację zadań zleconych, niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w części w jakiej zadanie nie zostało wykonane.
 7. Zakład dokonuje wydatków na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 8. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy, obejmujący przychody i koszty określone w uchwale budżetowej oraz w ustawie o rachunkowości.
 9. Zakład prowadzi pełną rachunkowość budżetową, przewidzianą dla samorządowych zakładów budżetowych oraz sporządza sprawozdania z realizacji planu.
 10. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem ruchomym lub może spowodować powstanie zobowiązania finansowego, do skuteczności świadczenia woli wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego.
 11. Okresem rozliczeniowym z budżetem Gminy jest rok kalendarzowy.
 12. Nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego Zakład wpłaca do budżetu Gminy Międzyzdroje w terminie 14 dni od daty złożenia sprawozdania finansowego.
 13. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy, z którego dokonuje się wypłat do wysokości środków zgromadzonych na koncie.
 14. Odrębne przepisy określają zasady:
  1. Planowania i sprawozdawczości finansowej,
  2. Finansowania i rozliczeń z budżetem Gminy,
  3. Ustalania cen i opłat,
  4. Wynagradzania pracowników,
  5. Postępowania o zamówienia publiczne.
 15. W planie finansowym Zakładu mogą być dokonane zmiany w ciągu roku lub mogą być realizowane wyższe od planowanych przychody i rozchody bez zmian planu pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu (jeżeli była przewidziana w planie finansowym). Inne zmiany planu finansowego Zakładu mogą być dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu w obowiązującym trybie zmian w budżecie.

Rozdział V

Mienie Zakładu

§8.

 1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym i składają się na nie:
  1. Środki trwałe,
  2. Środki obrotowe.
 2. Gmina może przekazać Zakładowi inne mienie z przeznaczeniem do prowadzenia działalności statutowej.
 3. Mieniem Zakładu gospodaruje i zarządza Kierownik oraz zapewnia jego ochronę.
 4. Obowiązki i uprawnienia Zakładu w zakresie gospodarki powierzonym mieniem określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział VI

Kontrola i nadzór

§9.

 1. System kontroli wewnętrznej w Zakładzie składa się z :
  1. Kontroli funkcjonalnej – prowadzonej w ramach obowiązku nadzoru przez Głównego Księgowego i podporządkowanych jemu pracowników w zakresie kompetencji,
  2. Kontroli instytucjonalnej – sprawowanej w ramach planowanych i doraźnych kontroli okresowych lub kompleksowych oraz badań wycinkowych przez pracowników kontroli wewnętrznej Gminy lub kontroli zleconych,
  3. Kierownik Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej,
  4. Kierownik Zakładu sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania oraz prawidłowością wykorzystania sygnałów o nieprawidłowościach.
 2. Nadzór i kontrolę nad działalnością statutową Zakładu sprawuje Burmistrz Międzyzdrojów.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§10.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Projekt zmian statutu Kierownik przedstawia do zatwierdzenia Radzie Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza Międzyzdrojów.
 3. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.
 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakład sprawuje Burmistrz Międzyzdrojów.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Statut II_11_2014.pdf (PDF, 950.84Kb) 2016-05-20 13:17:00 970 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grądz 20-05-2016 13:17:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grądz 18-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grądz 20-05-2016 13:17:45