Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprzedaż samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu odpadów komunalnych marki Mercedes model 1518 Atego E3 z zabudową Ekopress typ "Super Mini"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

TERMIN LICYTACJI USTNA

19 lipca 2018 roku o godzinie 11:00

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Zakład Ochrony Środowiska

ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje

tel. 91 328 08 73, 91 328 21 86

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 06 lipca 2018 roku o godzinie12:15 w siedzibie Zakładu przy ulicy Nowomyśliwskiej 86.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód ciężarowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w pod adresem ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje na Bazie Zakładu Ochrony Środowiska po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin w dni robocze od godziny 09:00 do 15:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. 91 328 08 73, 91 328 21 86 wew. 20.

 

4. Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem

Marka i typ pojazdu Nr. rej. Nr podwozia Pojemność silnika Rok produkcji Przebieg Data pierwszej rejestracji
Mercedes 1518 Atego E3 ZKA 03881 WDB9720721K850514 4250 ccm 2003 285981 km 2003/09/09

 

5. Wysokość wadium oraz forma , termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w kwocie 3 000 zł słownie: trzy tysiące złoty, należy wpłacić do dnia 06 lipca 2018 roku do godziny 12:00 w kasie siedziby sprzedającego lub przelewem na rachunek bankowy Zakładu podany w regulaminie przetargu.

 

6. Cena wywoławcza - 31 980 zł (słownie: trzydziesci jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt zł 00/100).

 

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać (załącznik nr 2):

1.      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2.      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3.      oświadczenie oferenta, że zapoznał się  ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki  wynikające z rezygnacji z oględzin;

4.      dowód wniesienia obowiązującego wadium.

 

8.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Zakład Ochrony Środowiska

ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje

z dopiskiem: Oferta na zakup samochodu ciężarowego marki Mercedes model 1518 Atego E3

Oferty pisemne nalezy składać w terminie do dnia 06 lipca 2018 roku do godziny 12:00 w siedzibie Zakładu przy ulicy Nowomyśliwskiej 86, (72-500) Międzyzdroje

Termin związania ofertą sprzedający określa na 7 dni.

 

9.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

10. Inne informacje

a)    Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu.

c)    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej.

d)    Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.

e)    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

f)     Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

g)     Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

h)  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

-została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta

który nie wniósł wadium;

- nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne,

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do

uznania jej za nową ofertę.

i) O odrzuceniu oferty komisją przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży

1)   Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty

2)   Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

3)   Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie.pdf (PDF, 239.14Kb) 2018-07-13 12:03:19 474 razy
2 zalacznik_nr_1.docx (DOCX, 12.50Kb) 2018-06-28 09:48:53 418 razy
3 regulamin_sprzedazy.pdf (PDF, 1.64Mb) 2018-06-28 09:48:53 451 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grądz 28-06-2018 09:48:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Grądz 28-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grądz 13-07-2018 12:03:59