Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe dotyczące usług odkomarzania i deratyzacji na terenach Gminy Międzyzdroje

Zapytanie ofertowe

Usługi odkomarzania i deratyzacji na terenach  Gminy Międzyzdroje

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Międzyzdroje

Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje

tel. 91 328 73,91 328 21 86

e-mail: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty nieprzekraczającej 130 000 zł  obowiązującym w Zakładzie Ochrony Środowiska, z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.2019 t.j ) na podstawie art. 2 pkt 1 tejże ustawy ze względu na wartość zamówienie nie przekraczającą wyrażonej w złotówkach równowartości 130 000 zł .
 2. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie wykonawcy usług będących przedmiotem niniejszego zapytania w oparciu o najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
 1. odkomarzaniu Gminy Międzyzdroje w zakresie trucia larw, odymianie, dezynsekcja obejmujące w szczególności tereny:
  • rowy i bagna oraz skrzyżowanie (Szczecin-Świnoujście),
  • rowy przy ogrodach działkowych, mokradła,
  • tereny przy zrekultywowanym składowisku odpadów,
  • ul. Nowomyśliwska, Usługowa, cała Promenada (tereny zielone), wydmy, Park wokół Międzynarodowego Domu Kultury, Park Zdrojowy, Park za Urzędem Miasta, wszystkie skwery zielone w centrum miasta (ul. Kolejowa, deptak od ul. Zwycięstwa itp.),
  • Sołectwa przy przystankach autobusowych Wicko, Wapnica, Lubin,
  • Rowy melioracyjne w Dolinie Trzciągowskiej,
  • Plac zabaw w Lubiniu, siłownia plenerowa Zalesie.
 2. Deratyzacja (odszczurzanie) Gminy Międzyzdroje obejmującej w szczególności tereny publiczne:
  • cała Promenada i wydmy: ul. Promenada Gwiazd, ul. Bohaterów Warszawy,
  • chodniki (miejsca zapadnięte) na wszystkich ulicach,
  • teren wokół zrekultywowanego składowiska odpadów,
  • studzienki kanalizacyjne oraz tereny zielone,
  • kaplica cmentarna znajdują się na cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach przy ulicy Cmentarnej,
  • teren Stadionu Miejskiego przy ulicy Gryfa Pomorskiego,
  • teren siedziby Zamawiającego,
  • dodatkowe miejsca wskazane przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
 1. Zwalczanie komarów (odkomarzanie) będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na terenach Gminy Międzyzdroje o powierzchni około 200 ha.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania przedstawiony został w załączniku nr 3 do zapytania.
 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowane środki np. zatrucia itp.
 4. Wykonawca ma obowiązek wykonania odkomarzania i deratyzacji w takich godzinach, aby nie zakłócać odpoczynku mieszkańcom i wczasowiczom.
 5. Tworzenie zapisów w postaci trasy podczas wykonywanych oprysków przy użyciu systemu GPS lub aplikacji mobilnych i przedkładanie tej dokumentacji wraz z fakturą.
 6. Wykonawca musi posiadać polisę OC działalności ważną w okresie trwania umowy – kopię polisy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy złożyć wraz z formularzem ofertowym.
 7. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwie przeprowadzony zabiegów.
 8. Przeprowadzane zabiegi odkomarzania i deratyzacji winny skutecznie zwalczać gryzonie i komary.
 9. W przypadku zgłaszania przez mieszkańców i turystów informacji o pojawieniu się gryzoni i komarów, Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do niezwłocznego świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien przystąpić do wykonania działań zmierzających do wykluczenia uciążliwości następnego dnia po wezwaniu przez Zamawiającego.
 10. Zamawiający dokona zapłaty za wykonane usług w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcą, bez wyrażenia zgodny.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2021 r. według poniższego:

 1. zabiegi deratyzacji winny być przeprowadzone od miesiąca kwietnia do 31 października 2021 r.
 2. zabiegi odkomarzania winny być przeprowadzone od miesiąca kwietnia do 30 września 2021 r.
 1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta musi być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 • zawierać wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru,
 • być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w odpowiednim rejestrze bądź pełnomocnika (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia 26 marca 2021 roku do godziny 12:00  lub e-mailem na adres kontakt@zosmiedzyzdroje.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena brutto 100%

W wypadku gdy dwaj wykonawcy lub więcej złożą ofertę o takiej samej cenie, Wykonawcy Ci zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

Jeżeli każda ze złożonych ofert w kryterium wartości zamówienia będzie przekraczać środki finansowe zamawiającego (zapewnione w planie finansowym), Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub wezwie w celu przeprowadzenia negocjacji.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w wypadku, gdy złożone oferty będą przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na udzielenie zamówienia.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela

Ewa Senkowska, 91 328 08 73 wew. 16 kontakt@zosmiedzyzdroje.pl.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia lub zawarcia umowy.

Oferta winna być trwale spięta, strony ponumerowane i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zapytanie odkomarzanie 2021.pdf (PDF, 4.20Mb) 2021-03-18 21:26:39 317 razy
2 zapytanie odkomarzanie 2021.docx (DOCX, 49.59Kb) 2021-03-18 21:26:39 263 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grądz 18-03-2021 21:26:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Senkowska 18-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grądz 18-03-2021 21:26:39