Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na usługi polegające na remoncie dachu : wymiana pokrycia dachowego z gontu bitumicznego na blachę stalową trapezową powlekaną, łacenie połaci dachowych, rozbiórka wyeksploatowanych technicznie obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych PVC, wykonanie podbitki okapów, naprawa kominów, przełożenie instalacji odgromowej, wymiana istniejących 8 szt. okien połaciowych na nowe z zachowaniem wymiarów ? w budynku administracyjnym Zakładu Ochrony Środowiska

 

Międzyzdroje, dnia 2021-04-07

Znak sprawy: ZOŚ.271.03.2021.MB

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* o wartości nieprzekraczającej kwoty netto określonej w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 r. poz. 2019).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Międzyzdroje

Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje

tel. 91 328 08 73, 91 328 21 86

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na remoncie dachu : wymiana pokrycia dachowego z gontu bitumicznego na blachę stalową trapezową powlekaną, łacenie połaci dachowych, rozbiórka wyeksploatowanych technicznie obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych PVC, wykonanie podbitki okapów, naprawa kominów, przełożenie instalacji odgromowej,  wymiana istniejących 8 szt. okien połaciowych na nowe z zachowaniem wymiarów – w budynku administracyjnym Zakładu Ochrony Środowiska.

 

Wyceny robót należy wykonać w oparciu o zakres robót oraz zgodnie z zasadami sztuki     budowlanej. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

 

 1. Wymagania w zakresie wykonania:
 1. przygotowanie i prowadzenie robót zgodnie z: przepisami technicznymi, bhp, p.poż., sztuką budowlaną, ustalonym zakresem robót, zaleceniami zamawiającego nie wykraczającymi poza ustalony zakres robót;
 2. prowadzenie robót z zachowaniem należytego porządku, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci na koszt wykonawcy,  a po skończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go zamawiającemu w terminie na dzień odbioru;
 3. użyte do wykonania materiały własne wykonawcy winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, zgodnie z wymaganiami polskich norm, atestów i posiadać świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie;
 4. kolorystykę użytych materiałów należy uzgodnić z zamawiającym, dostosować i dobrać do istniejących;
 5. zapewnienie kompetentnego kierownictwa, pracowników oraz sprzętu w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy;
 6. wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i standard wykonania;
 7. skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności atestów materiałowych oraz innych dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów budowlanych i innych;
 8. zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego;
 9. ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją robót oraz usunięcie powstałej szkody lub pokrycie roszczenia z tytułu powstałej szkody.

 

 1. Warunki realizacji dostawy:
 1. Termin wykonania usługi przedmiotu zapytania – 15 czerwca 2021 r.
 2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego i przekraczają zaplanowane środki.
 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 15.06.2021 r.

 1. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zmawiającego:

Andrzej Sawicki tel. 603 043 760, tel. 91 328 08 73 wew. 20., kontakt@zosmiedzyzdroje.pl

 1. Ocena ofert i kryteria wyboru
 1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z określeniem tego wynagrodzenia podanym z art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
 3. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje.
 4. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryteriów: cena o wadze 100 %

 

 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na okres 36 miesięcy na wykonanie zamówienia, licząc od następnego dnia od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
 1. Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu ofertowym.
 2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
 3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
 4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winna być wyliczona według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub faksem lub pocztą elektroniczną* do dnia 23.04.2021 r. do godz. 10:00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

           

Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

OFERTA

„Zapytanie ofertowe – Remont dachu w budynku administracyjnym Zakładu Ochrony Środowiska ”

           

na adres Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje lub faksem na nr 91 328 08 73 lub poczta elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe w formie pisemnej, faksem lub poczta elektroniczną oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony formularz ofertowy;
 1. Pozostałe informacje:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. Zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
  2. Zmiany warunków lub terminów prowadzenia postępowania ofertowego;
  3. Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 2.
 3. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy, zamawiający może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który otrzymał najwyższą liczbę punktów.
 4. Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty.

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

Zatwierdzam

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wybor oferenta.docx (DOCX, 22.18Kb) 2021-04-23 20:07:17 247 razy
2 wybor oferenta.pdf (PDF, 566.84Kb) 2021-04-23 20:07:17 220 razy
3 wzor umowa zapytanie zos.271.03.2021.mb.pdf (PDF, 1.99Mb) 2021-04-07 10:31:48 324 razy
4 mapa zapytanie zos.271.03.2021.mb.pdf (PDF, 808.83Kb) 2021-04-07 10:31:48 234 razy
5 zapytanie zos.271.03.2021.mb.pdf (PDF, 1.94Mb) 2021-04-07 10:31:48 265 razy
6 Umowa załacznik nr 2 do zapytania.docx (DOCX, 22.71Kb) 2021-04-07 10:31:48 262 razy
7 zapytanie ofertowe - remont dachu 2021.docx (DOCX, 117.21Kb) 2021-04-07 10:31:48 303 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grądz 07-04-2021 10:31:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Budysz 07-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grądz 23-04-2021 20:07:17